17 / 100
Головна / Публічна оферта

Публічна оферта

Інтернет-сайт з наданням послуг перекладу з / на іноземні мови, зокрема: українська, російська, румунська, італійська та англійська, WR Perfect, розташований на доменному імені www.wrperfect.com в особі Поповича Андрія Дмитровича вказати документ, що засвідчує повноваження і його реквізити, іменоване надалі «Виконавець», публікує Публічну оферту про надання послуг перекладу з / на іноземні мови дистанційним способом.

 

1. ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТОУВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРАХ

Послуги перекладу, далі по тексту – «Послуги», що включають в себе, зокрема, але не виключно:

 • письмовий і усний переклад з / на мови: українська, російська, румунська, італійська та англійська; консультування з будь-яких питань зі сфери компетенції Замовника;
 • Конкретні види і обсяг Послуг визначаються за завданням Замовника (по електронній пошті, усно, за допомогою телефонного зв’язку, месенджерів або іншим способом) і узгоджуються Сторонами в усній або письмовій формі.

Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладене на сайті або сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб, укласти цей Договір на певних умовах.

Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою www.wrperfect.com, який є основним джерелом інформування Замовника.

Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти і цього Договору. Акцепт може бути здійснений одним із способів:

 • підтвердження електронними засобами зв’язку (в тому числі по електронній пошті, за допомогою месенджерів) термінів і вартості послуг Виконавця; оплата грошових коштів Виконавцю в якості передоплати за Послуги будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України;
 • вчинення інших дій, що свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передача документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення Замовника в усній формі або за допомогою телефонного зв’язку.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Цей договір є публічним договором, вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, і Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останніх всіх без винятку умов і положень цього Договору та додатків до нього.

За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти зазначені Послуги та оплатити їх в порядку і на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець при необхідності на свій розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співпраці, в тому числі перекладачів, консультантів, кур’єрів, суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

 

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ

Ціна на Послуги і порядок оплати за цим Договором визначаються в виставленому Виконавцем рахунку / Акті наданих Послуг / на підставі усної домовленості про вартість Послуг / електронними засобами зв’язку (по електронній пошті, за допомогою месенджерів і т.д.);

Замовник може вибрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, визначених Виконавцем.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Виконавець зобов’язується:

 • своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Послуги; надавати Замовнику інформацію і документи, що стосуються цього Договору, результату і процесу надання Послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно; інформувати Замовника про будь-яких обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному або повного надання Послуг за цим Договором;
 • повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання Послуг за Договором усно або засобами
  електронного зв’язку або іншим обумовленим Сторонами способом.

Виконавець має право:

 • відмовитися від надання Послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором; односторонньо відмовитися від подальшого виконання Послуг у випадках: несвоєчасної та (або) неповну оплату за Послуги;
 • надання Замовником недостовірної інформації; надання Замовником Виконавцю підроблених документів; поширення негативної інформації про Виконавця, що завдає шкоди її діловій репутації;
 • несвоєчасне надання Замовником документів та інформації, необхідної для надання Послуг.
 • зберігати надані Замовником документи і / або їх копії протягом одного року з моменту їх отримання і знищити їх після закінчення цього терміну.

Замовник зобов’язується:

 • надавати повну, достовірну інформацію і документи, необхідні для надання Послуг. Замовник гарантує, що всі документи, які надаються Виконавцю і будуть використані для надання Послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень і неправдивої інформації і т.п. негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця про будь-які зміни, які мають місце в наданої Замовником інформації, поясненнях, документах;
 • оплатити Послуги відповідно до розділу 3 цього Договору; виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

Замовник має право:

 • отримати Послуги своєчасно, якісно і в повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
 • отримувати необхідну і достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Послуг, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням Послуг;
 • отримувати інформацію і додаткові матеріали про Послуги, що надаються Виконавцем;
 • звертатися до Виконавця з новаторськими пропозиціями щодо поліпшення процесу надання Послуг.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Замовник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність і точність інформації, наданої Виконавцю, за дійсність наданих документів та їх зміст, в тому числі перед третіми особами, органами або установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, що надаються Замовником, і використовує документи тільки в тому вигляді, в якому вони були передані Замовником.

У разі невиконання Послуг за цим Договором в обумовлені терміни Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 1%
від вартості невиконаних Послуг за кожен день прострочення виконання Послуг.

У разі порушення Замовником строків оплати Послуг за цим Договором, Замовник виплачує Виконавцю неустойку у формі пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за ненадання Послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Замовника (ненадання необхідних документів і т.п.). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо вони сталися внаслідок обставин непереборної сили, таких як: пожежа, стихійне лихо, аварія, військові дії будь-якого характеру, блокада, страйк чи інших непередбачених обставин, які виходять за рамки контролю Сторін і належним чином засвідчені, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. В такому випадку терміни, відведені на виконання зобов’язань за цим Договором, будуть продовжені на період дії зазначених обставин.

Якщо зазначені обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором, при цьому Сторони не звільняються від виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо на момент виникнення форс-мажорних обставин жодна зі сторін не перебувала в простроченні.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, пов’язані з наданням Послуг за цим Договором, конфіденційною інформацією. При цьому інформація і зміст документів, наданих Замовником Виконавцю, можуть бути останніми розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, в тому числі правоохоронних органів, суду і т.д., в тому числі для захисту своїх прав та інтересів.

Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Замовник, здійснюючи Акцепт даного Договору, дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних.

Замовник Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, в разі необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені і надані третім особам.

Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі прийняття необхідних заходів по недопущенню розголошення персональних даних працівниками і / або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані були довірені або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.

Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу та захисту персональних даних Замовника третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (або інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами ) було скоєно Виконавцем або іншою особою з дозволу Замовника поза виконання зобов’язань за цим Договором у особистих або інших цілях, не пов’язаних з виконанням зобов’язань за цим Договором, з використанням технічних засобів або інших матеріалів / обладнання Виконавця.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Замовника з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця і надання всієї необхідної інформації і документації для здійснення Послуг.

Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін.

Виконавець має право в будь-який момент припинити надання Послуг і в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених п. 4 цього Договору.

 

10. ІНШІ УМОВИ

Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує Послугу.

Всі розбіжності і суперечки, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
У разі якщо Замовник відмовляється прийняти виконані Послуги та / або підписати Акт надання Послуг, то Замовник повинен направити письмові вимоги щодо усунення

недоліків в якості наданих Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання Послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунені (спростовані), то Послуги вважаються наданими в повному обсязі і Акт надання Послуг вважається підписаним автоматично.

Замовник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився з усіма його умовами і свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Дія цього Договору (і навіть в разі, якщо Замовником був здійснений Акцепт договору відповідно до умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремої двосторонньої письмової угоди Виконавця з Замовником і здійснення оплати Замовником послуг Виконавця відповідно до укладеного з ним окремим письмовим договором.
Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнано недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою

визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. У такому випадку Сторони повинні якомога швидше вжити заходів щодо зміни Договору в тій мірі, наскільки це необхідно, щоб замінити недійсне положення, щоб в зміненому вигляді воно було законним і за своєю суттю максимально зберігало початкові наміри Сторін.

null
Адаптація контенту для нової країни, регіону чи культури. Для підприємців.
+38 066 22 33 7574
© WR-Perfect. Всі права захищені. Політика конфіденційності. Публічна оферта.