20 / 100
Acasă / Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

DGPR – Protecția Datelor Personale. Notificare.

Adresa sitului web este: https://wrperfect.com/ro/.

Condiții generale de prestare a serviciilor de traduceri.

Aceste Condiţii Generale sunt valabile în cazul tuturor şi oricăror contracte de prestări servicii de traducere şi/sau interpretare (denumite Contractul/Contractele) încheiate cu Beneficiarii de către Andrei Popovici. Prezentele Condiţii Generale constituie parte integrată a fiecărui astfel de Contract.

Următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:

Contract: Prezentul contract, împreună cu toate anexele sale, precum și cu toate eventualele modificări ale acestuia.
Beneficiar: Partea contractantă așa cum este numită în prezentul contract.
Prestator: Partea contractantă așa cum este numită în prezentul contract.
Text sursă: Textul documentului de tradus.
Text țintă: Textul documentului tradus.
Limbă sursă: Limba din care se face traducerea.
Limbă țintă: Limba în care se face traducerea.
Traducător: Persoană calificată să presteze servicii de traducere.
Traducere: Procesul de transpunere a unui text scris dintr-o limbă străină în limba română, din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limba străină în alta, care nu necesită prezența Prestatorului într-o locație specificată de BENEFICIAR.
Interpretare: Procesul intelectual, de regulă bidirecțional, de redare orală dintr-o limbă străină în limba română sau din limba română într-o limbă străină, a unor discursuri, prezentări, depoziții, pledoarii și a altor forme specifice de comunicare orală, care necesită prezența PRESTATORULUI într-o locație specificată de BENEFICIAR.
Editare documente (DTP): Procesul de prelucrare a unor documente complexe care includ imagini, texte sau grafice, astfel încât traducerea finală să arate la fel ca materialul original transmis de către BENEFICIAR, care nu/necesită prezența PRESTATORULUI într-o locație specificată de BENEFICIAR
Servicii: Activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
Forța majoră: Un eveniment mai presus de controlul părților, care nu este cauzat de greșelile sau vina acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 

LANSAREA UNEI COMENZI

 • Comenzile de traducere vor fi lansate prin transmiterea documentelor și a solicitării pe e-mail. Acestea vor primi confirmare de primire și/sau răspuns din partea Prestatorului în cel mai scurt timp posibil.
 • După transmiterea ofertei conforme cu prevederile contractuale sau în concordanță cu grila de tarife în vigoare, Beneficiarul va comunica Prestatorului acordul asupra detaliilor incluse în ofertă prin modalitatea solicitată în cadrul ofertei, în funcție de cadrul existent între cele două părți.
 • Comenzile de traduceri și/sau servicii asociate pot fi preluate în intervalul 09:30 – 17:00, de luni până vineri, cu excepția Sărbătorilor legale.

 

TARIFE ȘI PLĂȚI

 • Tarifele pentru serviciile de traducere prestate în favoarea Beneficiarului sunt detaliate în cadrul ofertei generale de prețuri. Oferta de preț va fi transmisă clientului după analizarea solicitării transmise.
 • Tarifele pentru serviciile de traduceri de documente sunt exprimate în lei/pagină. Unitatea minimă de tarifare este de o pagină sursă standard. În cazuri excepționale, unitatea de măsură utilizată va fi pagina țintă standard.
 • Tariful perceput pentru serviciul de legalizare a documentelor este exprimat per document și este oferit în colaborare cu Birourile Notariale din Romania. Costurile suplimentare implicate de utilizarea serviciilor de curierat se vor stabili de comun acord.
 • Preţul datorat pentru serviciile de traducere şi/sau interpretare se va achita de către Beneficiar pe baza facturii emise de Prestator, în termenul scadent înscris pe factură, în contul Prestatorului indicat pe factură sau în numerar, în condiţiile legii. Plata facturii se va considera a fi efectuată în ziua creditării contului bancar al Beneficiarului cu suma datorată de Client, sau în momentul confirmării de către Prestator a încasării plaţii în numerar, în condiţiile legii.

 

OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

 • Prestatorul garantează corectitudinea textului tradus și își asumă răspunderea pentru conformitatea acestuia cu originalul.
 • Prestatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor și să înstrăineze originalele documentele primite, dacă este cazul. În acest sens, toate datele, informațiile și documentele, pe suport hârtie, în format electronic sau pe orice alt suport, de care Prestatorul a luat cunoștință în timpul executării contractului, referitoare la activitatea economică a Beneficiarului privind clienții, furnizorii, contractele, rețeaua de distribuție, politica salarială, structura de organizare a societății, veniturile, rezultatele financiare, precum și alte aspecte de natură asemănătoare, inclusiv documente și informații ale clienților, furnizorilor sau afiliaților Beneficiarului, sunt considerate a avea un caracter strict confidențial. Prestatorul nu va divulga şi nu va utiliza în interes propriu sau al altuia aceste date, informații și documente, în timpul executării contractului şi după încetarea sa, cu excepția cazului în care s-a obținut aprobarea scrisă prealabilă a BENEFICIARULUI sau dacă este cerut expres de către lege.
 • Prestatorul se obligă să emită factura fiscală aferentă lucrării efectuate.

 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

 • Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului prețul agreat prin oferta acceptată.
 • Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului prețul stabilit prin prezentul contract cel târziu la data scadentă înscrisă în factura aferenta lucrării.
 • Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului termenii de specialitate cu un grad ridicat de dificultate, pentru a asigura conformitatea exprimării cu standardele interne aplicate.

 

CONFIDENȚIALITATE

 • Prestatorul își asumă obligația de a păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și datelor obținute in decursul raporturilor comerciale cu Beneficiarul. In acest sens,
 • Prestatorul se obliga ca atât pe durata desfășurării oricăror raporturi comerciale cu Beneficiarul (inclusiv a raporturilor desfășurate in scopul redactării ofertei de colaborare) să nu divulge către nicio persoana sau entitate orice informație despre Beneficiar, sau despre un afiliat sau filiala a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la: procedee de fabricație, tehnologie folosita, cercetare-dezvoltare, secrete comerciale, profesionale, științifice, invenții, inovații, prețuri și contacte, detalii ale tranzacțiilor, asocierilor, investițiilor și orice alte informații care ajung la cunoștința Prestatorului in virtutea și în legătura cu desfășurarea raporturilor de colaborare.
 • Prestatorul va folosi informaţiile confidenţiale primite sau obţinute în orice fel doar în scopul îndeplinirii serviciilor de traducere/interpretare. Beneficiarul nu va putea folosi Informaţiile Confidenţiale primite sau obţinute în orice fel de la/despre Prestator în perioada executării Contractului şi pe toată perioada până la încetarea efectivă a acestuia.

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

Confidențialitate. Menținerea unor restricții autorizate privind accesul la informații și divulgarea acestora, inclusiv pentru protecția vieții private și a informațiilor confidențiale.
Document controlat. Un document pentru care dezvoltarea, analiza, revizuirea, aprobarea, emiterea, distribuția, stocarea, securitatea, caducitatea și eliminarea sunt planificate, monitorizate și înregistrate.
Client. O entitate care primește un produs sau serviciu final. În contextul activității fundamentale a PSI, acest termen poate fi utilizat interschimbabil cu „client”, societate client”, „sponsor” sau „societate sponsor”.
Operator. Un organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
Confidențialitatea datelor. Utilizarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal în situația dată. Dreptul unei persoane fizice de a controla colectarea, utilizarea și divulgarea de date cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operator. Un organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului; sinonim cu „custodele datelor”.
Persoană vizată Persoana fizică identificată sau identificabilă (respectiv persoana) ale cărei date cu caracter personal sunt colectate sau prelucrate în alt mod.
Consimțământul persoanei vizate. Orice manifestare de voință liberă, specifică și informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc.
Prezentare de informații. Eliberarea, transferul, furnizarea, accesul la sau divulgarea în orice alt mod a informațiilor în afara entității care deține informațiile.
Gestionarea documentelor. Un proces prin care se asigură producția eficace și eficientă, organizarea, stocarea, recuperarea, distribuția și eliminarea înregistrărilor, indiferent de suportul pe care se află acestea, pentru a îndeplini obiectivele comerciale și pentru respectarea reglementărilor.
Persoană. Persoana despre care se colectează date cu caracter personal. Sinonim cu „persoană vizată”.
Organizație. Orice organizație care colectează, utilizează, păstrează sau prezintă date cu caracter personal.
Date cu caracter personal. Orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă Sinonim cu informații personale.
Informații personale. Informații care sunt despre sau care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă Sinonim cu date cu caracter personal.
Viață privată. Starea de a nu fi supus intruziunii sau tulburărilor neautorizate în viața și problemele personale.
Drepturile și obligațiile persoanelor și ale organizațiilor în ceea ce privește colectarea, utilizarea, divulgarea și păstrarea datelor cu caracter personal.
Risc. Nivelul impactului asupra operațiunilor organizației (inclusiv asupra misiunii, serviciilor, funcțiilor, imaginii sau reputației), asupra activelor sau persoanelor, rezultate în urma operării unui sistem de informații, având în vedere impactul potențial al unei amenințări și probabilitatea apariției amenințării respective
Garanțiile de securitate. Măsuri de protecție impuse pentru a îndeplini cerințele de securitate (respectiv confidențialitatea, integritatea și iresponibilitatea) ale unui sistem de informații. Garanțiile pot include elemente de securitate, constrângeri în materie de gestionare, securitatea personalului și securitatea structurilor fizice, a zonelor și a dispozitivelor. Sinonim cu măsurile și contramăsurile de control al securității.
Date cu caracter personal sensibile. Date cu caracter personal care impun un nivel suplimentar de protecție sau o grijă mai mare, de exemplu informațiile privind starea medicală sau de sănătate, rasa sau etnia, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la un sindicat, orientarea sexuală sau informațiile referitoare la infracțiuni și condamnări.
Sensibilitate. O măsură a importanței atribuite informațiilor de către proprietarul sau custodele acestora, în sensul denotării necesității de ale proteja.
Acces neautorizat. Acțiunea de dobândire a accesului logic sau fizic, fără a avea permisiunea, la o rețea, la un sistem, o aplicație, la date sau la alte resurse.
Utilizare.În ceea ce privește informațiile identificabile individual – distribuirea, folosirea, aplicarea, utilizarea, examinarea sau analiza informațiilor respective din cadrul unei entități care păstrează aceste informații.

 

COLECTAREA DATELOR

Cum colectăm informații despre dumneavoastră?
Putem colecta informații despre dumneavoastră în mai multe moduri.
– Ne puteți furniza informații direct (de exemplu, completarea unui formular, transmiterea unui e-mail sau apelându-ne la telefon).
– Putem obține informații de la terțe părți (de exemplu, informații disponibile public pe platforme de socializare, cum ar fi Facebook).
În cadrul acestei informări ne referim la toate metodele prin care sunteți în contact cu noi.

Colectarea directă a datelor. Colectarea este considerată a fi directă atunci când persoana vizată (ex. persoana în cauză) însăși furnizează datele direct către operatorul de date personale.
În cazul colectării directe a datelor, notificarea este furnizată la momentul colectării și înainte de procesarea datelor (nu se va executa nicio procesare fără informarea persoanei cu privire la colectarea de date).

Colectarea indirectă a datelor. Colectarea de date este considerată a fi indirectă atunci când informațiile persoanei vizate au fost colectate printr-o terță parte și nu direct de la aceasta.
În cazul colectării indirecte, există diferite opțiuni:
– În timp de până la o lună de la conștientizarea datelor;
– La prima comunicare către persoana vizată (ex. atunci când se trimite prima corespondență de marketing); sau
– La primul transfer al datelor către o terță parte (persoana vizată este notificată atunci când operatorul inițial al datelor personale trimite informațiile către o parte terță).
Excepția de la cerința de notificare a persoanei vizate în cazul colectării de la o parte terță, se aplică în măsura în care:
– Persoana vizată deja deține informațiile;
– Furnizarea unor astfel de informații devine imposibilă sau ar implica un efort disproporționat;
– Obținerea sau divulgarea este expres stabilită de legislația pe care operatorul o respectă și care furnizează măsuri adecvate de protejare a intereselor legitime persoanei vizate; sau
– Datele cu caracter personal trebuie să rămână confidențiale sub rezerva unei obligații de secret profesional.
De asemenea, putem să colectăm automat informații despre dumneavoastră prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor de urmărire similare. Pentru a afla despre cookie-uri (inclusiv cookie-urile Google Analytics) și despre tehnologiile similare utilizate într-un punct de contact, inclusiv modul în care puteți accepta sau refuza cookie-urile, vă rugăm să consultați notificarea privind cookie-urile pusă la dispoziție în cadrul website-ului nostru.
Dacă acest lucru este permis de lege, putem obține informații despre dumneavoastră de la terțe părți. Aceasta poate include informații de profil disponibile public (cum ar fi preferințele și interesele dumneavoastră) de pe site-uri de social media terțe (cum ar fi Facebook). Putem, de asemenea, să colectăm informații în alte contexte care vă sunt aduse la cunoștință în momentul respectiv.

Ce informații colectăm

Putem colecta diverse tipuri de informații:
– informații necesare pentru a vă onora solicitările (date de contact, date pentru emiterea facturii, adrese de livrare etc)
– informații pe care ni le oferiți în formulare, cereri de traducere sau alte solicitări
– informații pe care ni le oferiți în apelurile efectuate la numărul de telefon afișat pe site

Folosim informațiile despre dumneavoastră în următoarele scopuri:
– Pentru a vă oferi servicii legate de cererile de traducere, inclusiv pentru a procesa solicitările și cererile dumneavoastră
– Pentru a gestiona programele de fidelizare, îmbunătățirea serviciilor, cercetare de piață, dezvoltarea de strategii de marketing, administrarea campaniilor de marketing
– În alte scopuri pe care vi le aducem la cunoștință sau care vor fi clare din context, la momentul în care informațiile despre dumneavoastră sunt colectate pentru prima dată.

Partajarea datelor cu Terții

Este posibil să partajăm informații despre dumneavoastră terților și subcontractorilor (traducători, furnizori de servicii de curierat, furnizori de servicii de plăți etc). Acești Terți sunt selectați cu atenție și comunicările cu aceștia se supun reglementărilor GDPR în vigoare.

Este posibil să partajăm informații despre dvs. cu alte terțe părți, dacă este necesar sau permis de lege, de exemplu: autorități de reglementare; departamentele guvernului; ca răspuns la o cerere a autorităților de aplicare a legii sau a altor funcționari guvernamentali; atunci când considerăm că dezvăluirea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități ilegale suspectate sau reale; și în contextul restructurării organizaționale.

In exercitarea obiectului principal de activitate conlucram cu subcontractanti, profesionisti autorizati, catre care transferam date cu caracter personal in scopul aducerii la indeplinire a obiectului principal. Astfel, datele cu caracter personal pot fi transferate, in limitele necesare exercitarii obiectului de activitate, catre: (a) traducatori autorizati sau societati cu obiect de activitate similara prestatorului, in calitate de subcontractati; (b) notari publici in scopul legalizarii traducerilor; (c) terte persoane, in functie de specificul comenzii primite.

Pentru a putea duce la îndeplinire solicitările dumneavoastră putem utiliza furnizori de servicii, respectiv împuterninciți conform art. 28 GDPR, de exemplu traducători autorizați și specializați, furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate. Aceștia sunt furnizori externi de servicii și furnizori de servicii. Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obişnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: office@fast-translate.ro

Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți să ne contactați în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind adresa de e-mail fasr-translate.ro, în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR.

Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR)
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR)
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR)
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR)
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR)
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR)
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR)
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

 

CONTACT PERSONAL

Poateți contacta pentru întrebări legate de protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

 • Prestatorul: Andrei Popovici
 • E-mail: wrpcenter@gmail.com
 • Telefon: +38 066 22 33 7574

null
Adaptarea conținutului la o nouă țară, regiune sau cultură. Pentru antreprenori.
+38 066 22 33 7574
© WR-Perfect. Toate drepturile rezervate. Politica de confidențialitate. Politica privind cookies.